Home / REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN ZAKUPÓW

REGULAMIN
sklepu internetowego UNIQUE EVER
§1 Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym UNIQUE EVER działającym pod adresem: uniqueever.com, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w regulaminie pojawia się pojęcie:

a) Sprzedawca – UNIQUE EVER Sp. z o.o., z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Śniadeckich 46 lok. 9 (86-300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział  V Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583278, NIP 8762462677, REGON 362842900.

b) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy UNIQUE EVER, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.uniqueever.com.

c) Klient –  rozumie się przez to konsumenta – osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Towar – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

f) Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską oraz Pocztę Polską współpracujące ze Sprzedawcą.

g) Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta podane w cenniku dostaw.

h) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

§2 Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

2. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej Sklepu znajduje się opis towaru, informacje o jego właściwościach, jego cenie, materiale z którego jest wykonany itp.

3. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, określając w szczególności rozmiar, liczbę sztuk zamawianego towaru, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego identyfikację. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia mailem lub telefonicznie.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu dotyczące danego Towaru w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia do realizacji.

8. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opis i prezentacja towarów wykonana była w sposób rzetelny. W przypadku pojawienia się wątpliwości klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pomocą adresu e-mail hello@uniqueever.com lub telefonicznie +48.667896639, przed dokonaniem zamówienia.

§3 Ceny

1. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Do ceny towaru należy doliczyć Koszty dostarczenia Towaru, zależne od wybranej formy dostawy i płatności.

3. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną wiążącą Klienta. Po złożeniu Zamówienia nie ulegnie zmianie, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian Cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

§4 Płatności

1. Klient może dokonać wyboru jednej z form płatności, określonych na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formy płatności”.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule polecenia przelewu należy zamieścić następujące informacje:

a) Imię i nazwisko Klienta,

b) numer Zamówienia.

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

35 1140 2004 0000 3202 7591 5359

UNIQUE EVER Sp. z o.o.
Ul. Śniadeckich 46/9
86-300 Grudziądz

3. Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem operatora płatności online serwisu Payu.pl. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez:

– karta płatnicza m.in. VISA, MasterCard
– szybki przelew online (Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy)

4. Uwaga! Sprzedawca nigdy nie wyśle do Klienta e-maila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail na adres Sklepu hello@uniqueever.com

§5 Wysyłka towaru

1. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.

2. Zakupiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Klienta podczas składania Zamówienia.

3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

4. W przypadku płatności przelewem na Rachunek bankowy Sklepu, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§6 Reklamacje

1. W przypadku reklamacji Towaru Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem poprzez wysłanie wiadomości na adres email hello@uniqueever.com wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

3. W przypadku, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostawy ponosi Sklep.

4. W przypadku, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z konieczności odesłania towaru do Sklepu, Klientowi zostaną zwrócone koszty nadania przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania Towaru przez Klienta.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@uniqueever.com.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Klient, zwracając towar do Sklepu musi dokonać tego w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia nadania przesyłki.

6. Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Towaru w przypadku jego uszkodzenia, dostarczenia towaru niepełnowartościowego lub noszącego ślady użytkowania.

11. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres:

UNIQUE EVER Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 46/9
86-300 Grudziądz

§8 Ochrona prywatności

1. Klient dokonując zakupów w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Podanie Sprzedawcy danych osobowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia Klienta.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych prowadzonych przez Sprzedawcę.

4. Klient ma prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W przypadku, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.